вівторок, 11 червня 2019 р.

Архів Коронного скарбу


Dzial.I (Rejestry podatkowe): 
 1. Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1628
 2. Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1535-1581
 3. Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1472-1581
 4. Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1507-1589
 5. Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1526-1553
 6. Rejestry poborowe woj. wołyńskiego. 1570-1589
 7. Rejestry poborowe woj. bełskiego i ruskiego. 1505-1582
 8. Rejestry poborowe woj. ruskiego. 1530-1545
 9. Rejestry poborowe woj. bełskiego. 1507-1590
 10. Rejestry poborowe woj. bełskiego i z. chełmskiej. 1510-1591
 11. Rejestry poborowe, rachunki i inwentarze królewszczyzn w woj. podolskim. 1490-1650
 12. Rejestry pogłównego generalnego woj. ruskiego i wołyńskiego. 1662-1675
 13. Regestrum exactionis contributionum de aratris -- in toto palatinatu Podoliae in conventu Piotrcoviensi sancitarum. 1565Dzial.IV (Księgi Rekognicji): 

 1. Regestrum exactarum pecuniarum contributionum publicarum -- de palatinatu et terris Podoliae. 1579 

Dzial.XLVI (Lustracje, rewizje i inwentarze dóbr królewskich): 


 1. Lustracya woiewodztwa Kiiowskiego R. P. 1765 Taryffa Lustracyi starostwa w woiewodztwie kiiowskim a Powiecie Owruckim leżących (...) expedyowana 1765
 2. Lustracja województwa kijowskiego, powiatu kijowskiego. 1763-1765
 3. Inwentarz starostwa wojewodztwa Kiiowskiego 1789-1790
 4. Taryffa Starostw y Krolewszczyzn w Woiewodztwie Bracławskim 1765
 5. Lustracya Starostw y Królewszczyzn w Wojewodztwie Bracławskim do Powiatu Winnieckiego należących 1789
 6. Lustracja strostwa bracławskiego i dzierżawy haysyńskiej, regest dokumentów dotyczących tych dóbr, odesłanych do Komisji Skarbu Koronnego, lustracja starostwa zwinogrodzkiego 1789
 7. Lustracya Starostw Woiewodztwa Podolskiego Roku 1665
 8. Lustracya Starostw Dzierżawy y wszelkich krlewszczyzn w Woiewoddztwie podolskim Ziemi Kamienieckiej y Powiecie Czerwonogrodzkim 1765-1791
 9. lustracya Starostw y Krolewszczyzn w Wojewodztwie Podolskim a Powiecie Latyczowskim (...) oraz z teyze lustracyi Kwarta Ustanowiona 1765
 10. Offiara z Dobr Krolewskich w Woiewodztwie Podolskim Powiecie Latyczowskim prawem emfiteutycznym y Dożywotnim posiadanych (...) Roku 1789.
 11. Skorowidz Nomenklatur w tey Księdze zawartych (k. 1 - 2). "Lustracya Starostw Dzierżaw i Wszelkich Królewszczyzn Ziemi Kamienieckiey w Woiewodztwie Podolskim (...) 1789
 12. Lustratia Bonorum RP i Palatinatu Wołhynie (...) 1663 (...) expedita
 13. Lustracya Starostwa w Woiewoddztwie Wołynskim Powiatach Łuckim i Włodzimierskim. Starostwo łuckie, starostwo włodzimierskie, starostwo kowelskie. 1765
 14. Lustracja Starostw y Krolewszczyzn w wojewodztwie wołyńskim powiecie krzemienieckim leżących. 1765
 15. Lustracja starostwa łuckiego, starostwo radomyslskie, lustracja wsi Kolczyn należącej do klucznokostwa łuckiego, jurament lustratora , lustracja wsi Smidyń, Swiniuchy, Korytnicy, Wojnina, jurament lustratora, list Jana Wieleckiego parocha korytnickiego, lustracja wsi Osiekrow, lustracja starostwa włodzimierskiego, jurament lustratora, supliki, lustracja starostwa kowelskiego, supliki, lustracja starostwa krzemienieckiego, sumariusz intraty z pow. Krzemienieckiego, jurament. 1789
 16. 13 dokmentów dotyczących starostwa kowelskiego, 28 sumariuszy dot. starostwa kowelskiego, lustracja starostwa kowelskiego, "instruktarz geometryczny wsi Kupiski, Jednaczewo, Mątwica i Bożenica należących do leśnictwa kupiskiego, tabela wsi Osówca należącej do leśnictwa kupiskiego, instruktarz geometryczny wsi Zdomyśl należącej do starostwa retneńskiego w z. chełmskiej, tabela wsi Dębnik należącej do klucza kupiskiego, instruktarz wsi Lipniki należącej do leśnictwa kupiskiego. 1789-1792
 17. Juramenty lustratorów dóbr biskupstwa łuckiego, series artykułów i opisan w tym Dziele znajduiących się, lustracja dóbr biskupstwa łuckiego, skargi, petycje i supliki w sprawie ucisku, sumariusz intraty dóbr biskupstwa łuckiego, wójtostwo torczyńskie w woj. wołyńskim. 1777
 18. Lustracye Woiewodztwa Ruskiego 1621
 19. Lustracja dzierżawy Wodniki i gruntu Kichów w ziemi lwowskiej 1772
 20. Lustracja starostwa kałuskiego 1771-1772
 21. Lustracja dzierżawy wsi Nowica w ziemi halickiej 1772
 22. Inwentarz starostwa lwowskiego, inwentarz starostwa gliniańskiego, inwentarz starostwa kamionackiego, inwentarz starostwa bobreckiego), inwentarz dzierżawy bakowickiej, inwentarz starostwa jaworskiego, inwentarz dzierżawy wsi Tuczap, inwentarz starostwa szczerzeckiego, inwentarz wsi Nowosolce, inwentarz wsi Koniuszki, inwentarz wsi Sokolniki, inwentarz starostwa drohowickiego, inwentarz wójtostwa zawadowskiego, inwentarz wójtostwa czernielaskiego, część wójtostwa nowojazowskiego, inwentarz wójtostwa grodeckiego, inwentarz wsi Czarnokoniec, wójtostwo rodatyckie, inwentarz wsi Sulimierszczyzna i Krzywołęższczyzna, inwentarz wójtostwa gliniańskiego, inwentarz wsi Łanek należącej do wójtostwa bobreckiego, inwentarz wójtostwa w Sokolnikach, inwentarz wójtostwa szczerzeckiego, inwentarz wójtostwa podsadeckiego, inwentarz wsi Brodek należącej do starostwa szczerzeckiego,inwentarz wsi Lubianka, inwentarz wójtostwa Dembina. 1765
 23. Kopia Protokołu Lustracyi Królewszczyzn w dawnym Powiecie Kamienieckim położonych roku 1789 sporządzonego
 24. Lustracya Starostw w Woiewodztwie Ruskiem i Bełzkiem położonych R. 1616
 25. Lustracja starostw woj. ruskiego, ziemi chełmskiej 1661
 26. Lustracya Starostw Dzierżaw i innych Dobr w Woiewodztwie Bełzkim położonych Roku 1662
 27. Lustracya Starostw i różnych Dobr Krolewskich Woiewodztwa Bełzkiego w Powiecie Bełzkim y Lubaczowskim (...) Roku 1765
 28. Lustracya Starostw i Dzierżaw wszelkich Krolewszczyzn w Ziemi Chełmskiey y Powiecie Krasnostawskim (...) 1765 tego
 29. Lustracya Starostwa Potorzyńskiego z r. 1766go oraz Starostwa Tarnawatskiego z lat 1762 - 1764 w Woiewodztwie Bełzkim położonych 1766
 30. Lustracja starostw i dzierżaw w ziemi chełmskiej 1789
 31. Lustracja ziemi chełmskiej 1789
 32. Lustracja Krolewszczyzn Powiatu Krasnostawskiego 1789
 33. Lustracja łanów wybranieckich w woj. podolskim 1778Dzial.LIV (Zbiór pism rozmaitych tyczących się dóbr królewskich):  1. Rachunki i inwentarze starostw, rachunki z ceł, podatków i żup (ревізія подільських замків 1494)
 2. Akta dotyczące królewszczyzn w woj.. bracławskiem 1766-1780
 3. Inwentarz królewszczyzn w woj.. kijowskim. 2. Inwentarz armaty zamku kijowskiego. 3. Inwentarz star. lubeckiego i łojowego Góry 1570-1606
 4. Inwentarz i akta dotyczace królewszczyzn w woj. podolskim 1762-1789
 5. Inwentarze i akta dotyczące królewszczyzn w woj. wołynskim 1766-1780
 6. Rachunki dot. królewszczyzn w woj. ruskim 1537-1539
 7. Rachunki dot. królewszczyzn w woj. ruskim 1570-1771
 8. Inwentarze i akta dotyczące królewszczyzn w woj. ruskim pow. halickim 1707-1772
 9. Rachunki, inwentarze i akta dotyczące królewszczyzn w woj. ruskim z. chełmskiej 1540-1774

Dzial.LVI (Inwentarze Starostw): 

 1. Inwentarz starostwa Barskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1551-1667
 2. Inwentarz starostwa Barskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1765
 3. Dokumenta od roku 1440 do 1765 cytowane tyczące się Baru i 33 Attynencyi do tegoż należących w tomie 4 z r. 1774 pochodzącym będące 1767-1781
 4. Inwentarz starostwa Barskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1774
 5. Inwentarz starostwa Barskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1774
 6. Inwentarz starostwa Białocerkiewskiego, Województwo Kijowskie 1593-1769
 7. Inwentarz starostwa Bracławskiego, Województwo Bracławskie 1762
 8. Inwentarz starostwa Bracławskiego, Województwo Bracławskie 1765-1778
 9. Inwentarz dóbr Buczniowce, Mordyń i Dolsk, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1791
 10. Inwentarz starostwa Bachtyńskiego, Województwo Podolskie 1764
 11. Inwentarz starostwa Bohusławskiego 1767-1789
 12. Inwentarz starostwa Kaniowskiego, Chmielnickiego 1616-1790
 13. Inwentarz starostwa Balińskiego, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1769
 14. Inwentarz dóbr Bahowica i Jaruga, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1765-1789
 15. Inwentarz dóbr Biała, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1789
 16. Inwentarz dóbr Berezna i Krutniów, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1782
 17. Inwentarz starostwo Buskie, Dzierżawa Sokólska, Województwo Bełskie 1764
 18. Inwentarz dóbr Bakota, Województwo Podolskie, Powiat Kamieniecki 1770-1792
 19. Inwentarz dóbr Bereżanka, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1776-1789
 20. Inwentarz starostwa Chmielnickiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1571-1779
 21. Inwentarz starostwa Chmielnickiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1764
 22. Inwentarz starostwa Chmielnickiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1790
 23. Inwentarz starostwa chmielnickiego 1760-1791
 24. Inwentarz dóbr Czereszeńki, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1763
 25. Inwentarz starostwa Cudnowskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1764-1773
 26. Inwentarz Dzierżawy Cucułowskiej, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska, Powiat Żydaczewski 1765
 27. Inwentarz starostwa Chreptiowskiego, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1789
 28. Inwentarz dóbr Czarna albo Dzierżawa Oknińska [Smotrycz] należąca do starostwa Oknińskiego, Województwo Podolskie 1762-1789
 29. Inwentarz starostwa Czerwonogrodzkiego, Województwo Podolskie 1763
 30. Inwentarz Dobra Czarna Kamionka, Województwo Kijowskie 1763
 31. Inwentarz starostwa Drohobyckiego, Województwo Ruskie, Ziemia Przemyska 1508-1536
 32. Inwentarz starostwa Drohobyckiego, Województwo Ruskie, Ziemia Przemyska 1541-1556
 33. Inwentarz starostwa Dźwinogrodzkiego, Województwo Podolskie 1762-1767
 34. Inwentarz starostwa Dubieńkowskiego, Województwo Bełskie 1763-1769
 35. Inwentarz starostwa Dumanowskiego, wsi Łysice, Województwo Podolskie, Powiat Kamieniecki 1765-1789
 36. Inwentarz starostwa Dobiesławce i Łucza, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1768
 37. Inwentarz dóbr Furmanowka zwanych, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1789
 38. Inwentarz starostwa Gródeckiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1532
 39. Inwentarz starostwa Gródeckiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1541-1765
 40. Inwentarz starostwa Grudziądzkiego, Województwo Ruskie, Ziemia Chełmska 1601-1771
 41. Inwentarz dóbr Gorczyczan, Województwo Podolskie 1762-1788
 42. Inwentarz, Regestra starostwa Halickiego i Kołomyjskiego. Województwo Ruskie, Ziemia Halicka 1534-1582
 43. Inwentarz starostwa Hrubieszowskiego [Rubieszowskie], Województwo Ruskie 1545-1772
 44. Inwentarz starostwa Haysyńskiego, Województwo Bracławskie, Powiat Winnicki 1773-1791
 45. Inwentarz starostwa Hnidawa, Województwo Wołyńskie, Powiat Łucki 1788-1790
 46. Inwentarz dóbr Holeniszczew, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1789-1793
 47. Inwentarz Jurczenki vel Jurczenek, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1772
 48. Inwentarz starostwa Jaworowskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1766-1771
 49. Inwentarz starostwa Jaworowskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1771
 50. Inwentarz Klucza Jaruga, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1774
 51. Inwentarz i Lustracje starostw: Kamieńca Podolskiego i Latyczowskiego, Województwo Podolskie, Powiat Kamieniecki 1535-1787
 52. Inwentarz i Lustracje starostw: Kamieńca Podolskiego i Latyczowskiego, Województwo Podolskie, Powiat Kamieniecki 1762-1789
 53. Inwentarz starostwa Krzemienieckiego i wsi Kołosowu i Szpikolosy, Województwo Wołyńskie 1548-1781
 54. Inwentarz starostwa Kaniowskiego i sumariusz dokumentów od roku 1621 do 1759, Województwo Bracławskie 1622-1789
 55. Inwentarz wsi Kniehynina i Laszkowce, Województwo Podolskie 1762
 56. Inwentarz wsi Kamionka Wołoska, Województwo Podolskie 1762
 57. Inwentarz starostwa kuckiego t. j. wsi Kuczki, Słobodki, Pieście, Waszkowce i Brahiłówki, Województwo Podolskie 1762
 58. Inwentarz starostwa Karaczkowskiego, Województwo Podolskie 1762-1789
 59. Inwentarz starostwa Kopajgrodzkiego, Województwo Podolskie 1722-1789
 60. Inwentarz Tenuty Kamionobród, Województwo Kijowskie 1766
 61. Inwentarz starostwa Korsuńskiego, Województwo Kijowskie 1771
 62. Inwentarz Dzierżawy Krzywa - Wola, Województwo Ruskie, Ziemia i Powiat Chełmski 1787
 63. Inwentarz, Rachunki i Sumariusze starostwa Lwowskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1495-1545
 64. Inwentarz, Rachunki i Sumariusze starostwa Lwowskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1558
 65. Inwentarz, Rachunki i Sumariusze starostwa Lwowskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1564-1768
 66. Inwentarz Zamku Lityńskiego i przyległosci jego, Województwo Bracławskie, Powiat Winnicki 1631-1790
 67. Inwentarz starostwa Latyczowskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1787
 68. Inwentarz starostwa Letniowieckiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1783-1784
 69. Inwentarz starostwa Łuckiego, Województwo Wołyńskie, Powiat Łucki 1766-1774
 70. Inwentarz starostwa Mukarowskiego i Nesterowskiego, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1756-1771
 71. Inwentarz starostwa Mogielnickiego, Województwo Ruskie, Powiat trembowelski 1771
 72. Inwentarz starostwa Mościskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Przemyska 1771
 73. Inwentarz dóbr Nowosiołki i Krasnosiołki, Województwo Podolskie, Powiat Latyczewski 1762
 74. Inwentarz starostwa Niechworowskiego, Województwo Kijowskie, Powiat Kijowski 1773-1777
 75. Inwentarz starostwa ostrzskiego, Województwo Kijowskie nad rzeką Desną 1550-1626 
 76. Inwentarz starostwa Owruckiego, Województwo Kijowskie 1773
 77. Inwentarz starostwa Przemyskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Przemyska 1497-1553
 78. Inwentarz starostwa Przemyskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Przemyska 1606-1667
 79. Inwentarz starostw Pietniczany, Pokutyńce, Puklaki, Przewrócie, Polutyńce, Województwo Podolskie, Powiat Kamieniecki 1761-1789
 80. Inwentarz starostwa Pełczyńskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1785
 81. Inwentarz, Lustracje i Rachunki starostwa Prosiatkowskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1762-1781
 82. Inwentarz starostwa Płoskirowskiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1775
 83. Inwentarz starostwa Rohatyńskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Halicka 1516-1536
 84. Inwentarz starostwa Rohatyńskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Halicka 1539-1574
 85. Inwentarz starostwa Rohatyńskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Halicka 1769
 86. Inwentarz starostwa Ratneńskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Chełmska 1556-1569
 87. Inwentarz starostwa Ratneńskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Chełmska 1772-1784
 88. Inwentarz wsi Runkuszewa, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1788
 89. Inwentarz dóbr Różów, Województwo Kijowskie 1766
 90. Inwentarz dóbr Radzepy, starostwo Romanowskie, Województwo Kijowskie 1773
 91. Inwentarz starostwa Romanowskiego, Województwo Kijowskie 1773-1777
 92. Inwentarz starostwa Rostockiego, Województwo Podolskie 1781
 93. Inwentarz, Regestra i Sumariusze starostwa Samborskiego 1495-1578
 94. Inwentarz, Regestra i Sumariusze starostwa Samborskiego 1538
 95. Inwentarz starostwa Sanockiego, Województwo Ruskie, Ziemia Sanocka 1548-1767
 96. Inwentarz oraz Lustracje starostw i dzierżaw Sniatyńskiej i Mścieczko, Województwo Ruskie 1564-1571
 97. Inwentarz oraz Lustracje starostw i dzierżaw Śniatyńskiej i Mścieczko, Województwo Ruskie 1768
 98. Inwentarz starostwa Sokalskiego, Województwo Bełskie 1762-1772
 99. Inwentarz starostwa Skalskiego, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1789
 100. Inwentarz dóbr Sapohow, Województwo Podolskie 1762-1768
 101. Inwentarz starostwa Smotryckiego 1762-1792
 102. Inwentarz starostwa Szelechów, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1763-1776
 103. Inwentarz starostwa Salnickiego, Województwo Podolskie, Powiat Latyczowski 1764-1791
 104. Inwentarz Stroki, Buki, Bakożyn, Sierkowszczyzna, Województwo Kijowskie 1766-1769
 105. Inwentarz starostwa i dóbr Szczerzeckich, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1766-1768
 106. Inwentarz starostwa Sieciechowskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1769
 107. Inwentarz starostwa Trembowelskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Halicka, Powiat Trembowelski 1550-1772 
 108. Inwentarz starostwa Taraszczańskiego, Województwo Kijowskie 1765-1766
 109. Inwentarz starostwa Uszyckiego, Województwo Podolskie 1762-1792
 110. Inwentarz starostwa Ułanowskiego, Województwo Podolskie 1763-1788
 111. Inwentarz starostwa Winnickiego, Województwo Bracławskie, Powiat Winnicki 1604-1784
 112. Inwentarz starostwa Włodzimierskiego, Województwo Wołyńskie 1636-1775
 113. Inwentarz Wiszniowszczyk, Województwo Podolskie, Ziemia Kamieniecka 1762-1789
 114. Inwentarz starostwa Żydaczewskiego, Województwo Ruskie, Ziemia Lwowska 1765
 115. Inwentarz starostwa Zwinogrodzkiego, Województwo Kijowskie 1780Немає коментарів:

Дописати коментар