понеділок, 9 травня 2022 р.

Ясновельможні пани Адам, граф з Тенчина та Чекашовіц та Соломія Межеєвська, подружжя, старости гоштинські, бжеговські, скальські, дають в оренду на три роки свої маєтки: Жабинці, Ярославку та Летаву, що відносяться до скальського староства за суму 26229 польських злотих, брацлавському стольнику Петрові Вороничу. Скала, 7 жовтня 1737 року

Копія: ЛННБ ім.В.Стефаника, ф.141, оп.3, спр. 493, арк. 45-47.
Заголовок: Kontrakt między J.W.Imcią Adamem Tatrłem starostą Gostynskim, a W.I.Mcią Piotrem Woroniczem stolnikem Bracławskim arędowy tryletni na dobra Zabince, Jarosławka y Latawe do Starostwa Skalskiego należące dany anno 1737, die 7 9-bris w Skale.

//45// Między Jasnie wiell Jchmi pany Adamem hrabią z Tęczyna y Czekarzowiecz Tarłem y Salomeą Mierzeiewską małżonkami goszczynskiemi, brzegowskimi, skalskiemi etc. starostami z iedney, a  wiell. Jmcią panem Piotrem na Szumsku Woroniczem stolnikem bracławskim z drugiey strony stanał takowy y poniczym nieodmienny trzyletni arendowny kontrakt w niżey opisany sposob:

Iz jasniewiell. Jchme panowiee Tarłowie dobra swoie wsie Zabince, Jarosławskie y Latawe prawu swemu podległe do starostwa Skalskiego nalezące wielmoznemu Jmce p. Woroniczowi w trzyletną arendowna ze wszystkiemi tych maietnosći przynalezyłosciami, polami, łąkami, dworami, poddanymi y wszystkiemi powinnoscciami, daninami, robociznami, kazdego parewego na rok ieden rachuąc po zł. szesnastu, poiedynkowego – po zł. czternastu, pieszego po zł. pięc; panszczyzne rachuiłc, swinszyzną, gosztynę, podymnym, dziesięcinę, przezelnę (oprecz zaroskow, obkoskow zażynkow, ożynkow zaorkow, oborkow, struzy tak w Zabincach, iako y w Latawie, meczenia konopi, przędzenia motkow, kapusty polywania, kur, jaiec co w intratę nie powinno computari ), arendami karczemnymi, młynem w tych dobrach znayduiącym się puszeza w possessyę ktorato possessyą zaczynac się powinna od swięta Swiątych Trzech Krolow w roku da Bog przyszłym 1738, a konczyc się będzie powinna w roku 1741 otakowym ze dniw y czasie. Inwentarz na ten czys in forma quamplinissime spisanwszy, ktory do kontraktu, a kontrakt do inwentarza in toto referowac sią ma. Za summę dwadziescia y szesc tysięcy dwiescie dwadziescia y dziewięc złotych polskich, ktore to summę ten ze wielm. Imc pan stolnik bracławski ad manus jasnie wielm. IeIm  panow starostow goszczyynskich wyliczył.  

//45зв.//...
Немає коментарів:

Дописати коментар