вівторок, 30 липня 2019 р.

Король підтверджує Єжи Лютомирському та його дружині Анні пожиттєве посідання села Бережанка в Скальському старостві. 5 лютого 1606 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.150. - f.195-195v;
Заголовок: villa Brzezanki Georgio Luthomirski in solidum confertur.


Подружжя Пясечинських відступає подружжю Гонсьоровських маєток Покляки. 2 червня 1627 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn,173- f.455-456;
Заголовок: generosi Piaseczynskie conjuges de bonis Pokleki generosis Gasiorowskim conjugibus cedunt.


понеділок, 29 липня 2019 р.

Король зберігає Янові Скорошовському пожиттєве володіння державою села Бережанка в Кам’янецькому повіті. 17 квітня 1539 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.58. - f.117v-118;
Регеста: MRPS. - p.IV. - №19712;
Заголовок копіїста: conservacio ad tempora vitae Joannis Skorozowski.

Sigismundus etc. significamus tenore presentium etc. quia supplicationibus quorundam consiliariorum nostrorum per nobili Joanne Skorozowski tenutario ville nostre Brzezany in terra Podolie et districtu Camenecensi sitte nobis factis benigne annuens, eundem volens ad nostra et reipublice regni nostri servicia reddere propensiorem et magis obligatum in tenuta et possession ac usufructu ville nostre prefate Brzezany in qua sexaginta marcas pecunniarum a nobis prioribus litteris nostris gabet inserupt ad tempora vite ipsius extrema reliquendum duximus et conservandum, reliuquimusque et conservamus harum serie litterarum, ita [uzt] ad qui dni vixerit nostri subaritorum nostrorum predictam villam nostrum Brzezany de manibus ipsius Joannis Skorozowski redimere consentiemus, neque successors nostri consenere. Si tamen nos ipsi eam ipsam villam ab illo redimere voluerimus id liberum erit nobis facere nostris pecunnys proprys per mensa duntaxat nostra regia; non aut aliquo alio modo et pretext successoribus eciam nostris eandem illum redimendi facultatem reservamus, juribus […] omnius nostris regalibus ibidem salvis manetibus, harum quibus sigillum nostrum est subappensum testimonio litterarum. Datum Cracovie ut supra.

Relatio venerabilis Samuelis Maczieiowski
 r.P. vicecancellarii

неділя, 28 липня 2019 р.

Згода шляхетному Мартинові Вольському на відступлення прав на село Гуштин, що в Скалецькому старостві, - Янові Кухорському. 17 грудня 1621

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.167. - f.100v;
заголовок копіїста: consensus nobili Martiano Wolski ad ceden villa Kustin capitaneatus Skalensis in personam Ioannis Kuchorski.


Король надає село Бережанку, що в Кам’янецькому повіті, Миколаю Стогнєву. 21 листопада 1621 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.167. - f.91-91v;
Заголовок копіїста: villa Brzezanki districtu Camenecensis generoso Nicolao Stogniew confertur.


Король надає Кам’янецьке земське суддівство Адамові Подфіліпському. 5 серпня 1621 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.165. - f.370-370v;
Заголовок копіїста: iudicatus terris Camenecensi generoso Adamo Podphilipski confertur.


субота, 27 липня 2019 р.

СПИСОК УЧАСНИКІВ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ с. ЛЕТАВА

Джерело: Сайт ЦАМО РФ Герои войны 1914-1918 рр.
Зібрав та упорядкував: Юрій Сомик


Король дарує королівське село Бережанку, що знаходиться в повіті Кам’янецькому, Станіславові Мілевському, підстолієві подільському, піхотинцю кам’янецького замку. 23 жовтня 1621 року

Копія: AGAD. - MK. - Sygn.167. - f.61;
Заголовок копіїста: Villa Brzezanka in districtu Camenecensi generoso Stanislao Milewski confertur.


Король дарує село Гуштин в Скалецькому старостві Мартину Вольському. 30 червня 1621 року

Копія: AGAD. - Mk. - Sygn.165. - f.380-380v;
Заголовок копіїста: Villa Kustin in capitaneatu Skalensi sittum Martiano Wolski confertur.

вівторок, 23 липня 2019 р.

Король підтверджує показання Зигмунта Блажовського, складених перед книгами коронної канцелярії та який иступив в якості опікуна і від імені Яна та Блажея та від неповнолітнього Міхала Костженьовських. Він викликав Лукаша Серного за суму 112 гривень, які був винен, згідно королівського указу з сіл Степанківці і Покляки, які Серний отримав від короля в доживоття. 18 квітня 1589 року

Регеста: SKM, t.IV, №574Król potwierdza zeznanie Zygmunta Błażowskiego, złożone przed księgami kancelarii koronnej. Wystapił jako opiekun i w imieniu Jana i Błażeja oraz małoletniego Michała Kostrzejowskich. Zeznał pokwitowanie Łukasza Sernego z sumy 112 grzywien jakie był winien mocą dekretu królewskiego ze wsi Stepanikowce i Pokleski, które Serny uzyskał od króla w dożywocie. Jan i Błażej złożą zeznanie w sprawie na najbliższych roczkach kamienieckich, Michał zaś gdy dojdzie do pełnoletności w grodzie kamienieckim. łac. Datum: Warszawa, na sejmie. Relacja podkanclerzego Wojciecha Baranowskiego.

Заголовок копіїста: Blazowski nomine Kostrzejowskich Lukam Serny quietat.

середа, 10 липня 2019 р.

Підтвердження привілеїв містечку Зіньків. Люблін, на сеймі, 14 червня 1566 року

Король підтверджує грамоту Анджея Одровонжа зі Спрови, воєводи та генерального старости руських земель, даної в Зінькові 6 вересня 1458 року, на заснування містечка Зіньків; а за проханням Яна Христофора, графа з Тарнова, воєводи Войніченського, старости Сандомирського та Стрийського, встановлює в тому містечку два ярмарки щорічних: на свято П’ятидесятниці та Михайла (29 вер.)
Регеста: MRPS. - p.V. - v.1. - №3258;
Копія: AGAD. - MK. - Sygn.99. - f.275-277v;
Заголовок копіїста: Confirmatio priuilegii oppidi Zynkow.

вівторок, 9 липня 2019 р.

Заява галицького хорунжого Стефана Злочовського стосовно здійсненого пограбування Геронімом Лянцкоронським, котрий тоді був під турецьким захистом, села Ланівці. Гродський суд м.Галич, 5 січня 1674 рік

Оригінал: ЦДІАУЛ. - ф.5. - оп.1. - спр.175. - с.46;
Опубл.: Крикун М. Документи комісарського суду Подільського воєводства... с.92.

Ad officium et acta praesentia castrensia capitanealia halicensia personaliter veniens generosus Stephanus Zhczowski, vexilifer, solenniter in et contra magnificum Hieronimum Lanckoronski, succamerarium Podoliae, protestatus est ratione per ipsum contra optimi civis in Republica integritatem et concivium ac concivinorum observantiam contraque omnem animi bene merendi de eadem Republica promptitudinem, imo in ruinam, et ejusdem Reipublicae et incolarum, concivium, in oris Podoliae existentium, post occupationem per Tureas bonorum, in oriis Podoliae existentium, sui, protestantis propriorum, utpote bonorum villae Łanowce, sub potentiam et protectionem turcicam se se applicando, desolationis, subditorum devastationis, censum et dationum ab ipsis recessionis, stagnorum non tamen eidem pretij demissionis, expiscationis et ad decem millia damnorum illationis. Cum quidem protestationem idem protestans promiserat et declaraverat, se latiorem copiam ad acticandum officio praesenti porrexit.

пʼятниця, 5 липня 2019 р.

Люстрація села Летава (витяг з люстрації королівщин) 1570 року


Публікація: Жерела до історії України-Руси. - Т.7. - с.106-07.

Lethowo dworziscze wies – they wszi iesth possessorem Stanislaw Dobek, sendzia ziemski kaamienieczki, kthorą on naprzod począl ossadzacz, w kthorey iesth liudzi ossiadlich 8, daya czinszu per flor 1, kur po 2, valor. gr. 1, yayecz po 20 per gr. 1, fac. 8. 16. 0. Szwobodnich liudzi na then czas thilko yesth 6, kthorzy yescze mayą woliey do 4 liath, a ysz ich belo więczey za reuisiey, thedi szie rozbiegli do Voloch a drudzy vimarli.
Szluska thesz iesth iedem, kthori nicz nie daie, thilko z listhi yezdzi, kendi mu kaza.
Dzieszeczini psczelney dostalo size thak rok pniow 4, kaszdi per gr. 20, facit 2, gr.20.
Dani baraniey dostawa szie w trzecziem roku baranow 5, per gr.15, fac. 2.15.0. 
Karczma thesz iesth, kthora szam p.Dobek zbudowal, czini per arendam na rok flor.10.
Sthawek thesz iesth malo przeszuszni, i niespusthni, kthorego thilko na ziwnoscz uziwayą.
Folwarczek thesz tham iesth, w kthorem szie uradza zitha kop 80, pszenicze kop 50, owsza kop 60, grochu kop 10, ieczmienia 60, prossa 20;  tho wszithko computuyącz wiedlie taxi kamienieczkiey za rowną miarą y czeną, fac. 109/8/4,5. A then folwarczek szam szwem plugiem obrobya, bo mu szi liudzie nicz nie pomagayą.
Summa villae, productis omnibus oneribus fac. Flor. 58/28/1