четвер, 1 вересня 2022 р.

Контракт купівлі-продажу маєтку села Бурдяківці та Збрижського передмістя між графом Генриком Тарло та Францішком Бжезьким. 20 лютого 1842 року

Копія: ЛННБ, відділ рукописів, ф.9, оп.1, спр.2586, арк.24-25.


Ja niżej podpisany Jan Olechowski będąć plenipotencyą dnia 19 pazdziernika 1841 w Paryżu zeznaną od JW Henryka hrabiego Tarły umocowanym do zatwierdzenia układu niędzy tynże JW Henrykiem hrabią Tarło i W. Frаnciszkim Brzeskim kupna i sprzedazy dóbr Burdziakowieć i Nadzbrzyza dnia 4 wrzesnia 1841 spisanego lub do zawczeia na posudzie tego układu nowego kontraktu, albo liter do zeznania na rzecz W. Franciszka Brzeskiego prostey cessye dóbr wspomnionych zeznaie niniyszym dokumentem, iż gdy układ wyżey cytowany którego treść następuiąca /: - trasakcya między JW Henrykiem hrabią Tarło niegdys Kaziemierza i Rozalii z Zarskich hrabiow Tarłow synem dóbr Burdiakowieć z przyległoscią Nadzdrzyz w cyrkule Czortkowskim w Galicye i kraju G.Król Austryackim połozonych dziedzicem, a W.Franciszkem Brzeskim z drugiey strony staie dobrowolny o kupno i sprzedaz tychże dóbr wspomnionych resignaieyny kontrakt.

1-mo. JW Henryk hrabia Tarło bądz z testamentu s.p. oyca swego księgach tabuli krajowey galiciyskiey libr.instrum 172 pag.35 zapisanego, tudziez dekretu przyznania dziedzictwa po oycu pozostałego przez C.K. szlachecki sąd Stanisławowski dnia 29 grudnia 1821 lib.dom. 66 pag. 362, n.3 haered, dom eod. 376 n.4 intabulowanego nareszcie na mocy transakcyi dzielney z matką tegoż dnia 7 lipca 1834 zawarty lib dom 194 pag. 104 n.8 haer. Intabulowanym dziedzicem dóbr Burdiakowiec ale te dobra z wszystkiemi grontami, polami, lasami, stawkami, młynami, budynkami i z całym remanentem z całą nareszcie uriumfesemgą ze wszystkiemi poddanemi i ich powinnosciami i daninami, z prawem dominii, z prawem presentowania parochów, słowem ze wszystkiemi do tych dóbr przywiązanemi prawami tak iak ję tegoż antecessorowie posiadali lub posiadać byli powinne nawet z prawami windykowania awulsow W. Franciszkowi Brzeskiemu na wlasne nieoddzielną i nieodzawną nic na siebie ani sukcessorów swoich niewyłączaiąć sprzedaie, daie, daruie i na wieczne czasy odstępuie.

2-do. Szacunek dóbr Burdiakowice, przedmiescia Nadzbrzyzia sta... strony obydwie sobą czyniące na ryńskich moneto konvencyino pięcdziesiąt cztery tysięcy osmset N.54,800 złł.ryn. com..mon. ktorych wypłata tym uskutecznia się sposobem.

3-tio. Poniewaz te dobra iak się z extraktu tabularnego okazuie nadzwyczaynie długami obciązonemi zostały zatym na umorzenie tychze i oczyszczenie pozyciow extracta tabularnego 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 29, 32, 33, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 63, potrąca Henryk hrabia Tarło z ugodzonego punktu dóbr stosownie wyliquidowaną quote, która z odebraną w gołowiznie dopłacą summę trzydziesci siedm tysięcy siedset pięcdziesiąt iedem ryńskich mon. com. N.37,751. Ryn. Mon. konw.wynosi – z których gdy W. Franciszek Brzeski te cięzary na siebie przyimuiąc przy dobrach zostawia Henryk hrabia Tarło iako część wypłaty szacunkowey summy stanowiącą nienieyszym kwituie.

4. Zumowioney szacunkowey summy 54,800 m.com. potrąca się także summa klasztorowi Wielebnych panien Sakramentek lwowskich na Burdiakowcach do opłaty prowentów w pozyceii 12 intabulowana rynsk.com.mon. tasiąć seśćset N.1600 c.m. wynosząca.

5-to. Stosownie do pozyciow 26, 27, 28, 36 extractu tabularnego cięzą na Burdziakowcach summy 25000 zpołł. 200 łł. 8000 zp. 14 ryn. 58... 14 ryn. 58 stosownie do zrobioney liquidaciy quotę cztery tysięce dwiescie złł.Ryn.com.mon. N.4200wynosić mogą. – ta summa rochnie zostaie przy gróncie Burdiakowiec, a hrabia Henryk Tarło pro persoluto przyimuię z tym iednak zastrzeniem iż gdyby się okazało że które z tych summ, albo preskrapcyi podpada, lub tez zadnych funduszów, lub z dóbr za Polszcze lezących gdzie o 8000 złł.poll.proc. praw przewiedzionym został wypłaconą. Lub umorzoną, a tym samym wyextabulowaną została takowę summę z dóbr zeby ten Franciszek Brzeski Henrykowi hrab Tarłe z procantem wypłacić obowięzany.

6-to. W Pozyciach extractu tabularnego 60, 61, 62 ciązy na połowie dóbr Burdiakowiec administratorowi Massy Agnieszki Oskierko odpowiedzielność i obowiązek zwrocenia originalnego dokumentu przez hrabine Rozalie Tarłowny dla oddania W.Olizarowi dla vindykacyi z aktów komorniczych wziętego, ktorem dokumentem Antoni Oskierko przyszłey swóiey zonie Agnieszcze Konstancai dwoygo imion hrabiance Tarłoweyie summe 50,000 zpołł i 9,000 z połł zapasał. Dokumenta te wziętemi zostały przez hrabine Rozalie Tarłowę wraz z plenipotencyą na imią W.Olzara do windykacyi – w pewniśći że takowe dokumenta stasownie do obligacyi W.Olizarowi zostałe oddanemi i z takowych zadnego wzytku hrabina Rozalia Tarło na korzyść swoią niezrobiła zostawia Henryk hrabia Tarło na ewikcyą tych intabulowanych pretensii kwote złłryn.mon.com. czterytysiące pięćset N.4500 ryn. Mon. com. – tudziesz ryns. 700 na intabulowaną przez ... fiskusa tax mortuarii po s.p.Oskierczynie z powyzszego interesu wypływaiącą – Henryk hrabia Tarło obowiązuie się albo te originalne dokumenta, lub potzrebne autetyczne dowody do extabulacyi tych praetensyi wystarać się po wymazaniu których Franciszek Brzeski zostawiną na exekucyia summę 4,500 ryn. z procentami Henrykowi hrabiemu Tarłe wypadnic powinnien będzie, toz samo rozumi się ze iezeliby od taxy mortuarii przezło uwolnienie nastąpiło i zostawieni iak ryn. siedmset swrocić z procentem naleznym.

7. Te wszystkie powyzey uczynione summy tak pro persoluta przyięte w gotowoznie wypłacone lub na exekucyą…


Dzieło się w Winiatyczuch, dnia 20 lutego 1842 .

Jan Olechowski m.p. L.S.

Franciszek brzeski L.S.

Jako swiadek podpisuie Jędrzy Szumlanski L.S.

Jako swiadek podpisuie Thoma Czarkowski m.p.

Немає коментарів:

Дописати коментар