четвер, 19 квітня 2018 р.

Загальна люстрація королівських маєтків Подільського воєводства (Скалецьке староство) 1665 року

Копія: AGAD. – Metryka Koronna, Lustracje. – Dzial. XVIII. – Sygnatura 74: №28 Lustracye wojewodztw Lubelskiego, Wolhynskiego, Belzkiego y Podolskiego de anno 1660, etc.
__________________________________________________________________________
[s.209]
Lustracio generalis bonorum regalium in palatinate Podolia expedita in anno 1665


[s.249]

Wies Jezierzany
Possessorem tey wsi ImPan Michał Bielski spolnie z IeymPanią Konstancyą z Witonicz małzonką swoią za konsensem Krola Imci Jana Kazimierza de data Leopoli, die XXIII, mensis February, anno [s.250] Domini MDCLXIII. Miłosciwie otrzymanym y cepyą przez urodzonego Stefana Bielskiego, podwojowodzego podolskiego na osobę swoię własną et in castro Camenecensi Podolia, feria secunda post festum s.Francisci confessoris proxima anno Domini 1663-tio zeznaną y zapisaną ta wies iuxta lustrationem anni 1636 otaxowana była na fl.28. 14. 15.
Teraz ta wies iako z inne wsi w wojewodzwie Podolskim lezące, cale spustoszala, na ktorą desolaczą poddani tey wsi przysięgli, ktorych iest n[umero] 8, ale roboty zadney nie odprawuią bo na słobodzie do lat pewnych zostawuią. Młyna y karczmy w tey wsi nie masz ani stawu.
Dziesięciny owcey, pszezolney y swinney nic się nie dostało.
A tak za wielką desolaczą tey wsi, musi budz zmnieyszenie taxy y dyminucya quarty, uwazaiąc iednak ze po wyisciu słobody poddani robotę będą odprawowac, tedy ta wioska szacuie się na rok w prowent skarbowy na fl.15.
Od czego ImPanu dzierzawcy naznaczamy wnosiec do Rawy co rok:
Kwartey starey fl.3
Nowey fl.3

Oboiey kwarty fl.6
[s.254]
Wsi Łosiaczyn, Dawidkowce, Błazeiowce alias Słoboda
Possessorem tych wsi iest ImPan Hieronim na Brzeziu Lanckoronski, podkomorzy podolski, starosta skalski. We wsi Łosiczy zadnego niemarz poddanego y na to przyągl Michayło, burmistr skalski.
W Dawidkowcach takrze tylko pole puste.
W Błazejowe alias Słobodzie taze zadnego niemasz poddanego, cale pusto leszy.
Juxta lustrationem anni 1636, otaxowane były te wsi na fl.200.6.1,5. Teraz iz spustoszone totaliter, aby w dobra dziedzicne obrecene nie buły et in vim supremi Reipublica dominii naznaczamy y postanowiamy quotanis do Skarbu Rzeczypospolitey koronnego do Rawy płacic y wnosic.
Kwarty starey fl.3
Kwarty nowey fl.3
A oboiey kwarty fl.6

[s.274]
Wies Pokleki
Possessorem tey wsi iest ImPan Stanislaw Gruszecki, podsędek Podolski, spolnie z ieymcią panią Elzbieta z Chrząstow malzonko swoią za konsensem krola Imci Jana Kazimierza de data Varsavie, die XXX, mensis decembris, anno Domini MDCLXIV milosciwie otrymanym y cepyą przez ImPana Macieja Gorkę łowczego Halickiego y Barbare Liską, malzonkow na swoie osoby wlaną et in castro camenecensi Podolia, feria secunda post festum Purificationis Beatissima Maria Virginis proxima anno Domini 1665 to zeznaną.
Ta wies iuxta lustracionem anni 1636 otaxowana była w prowent skarbowy na fl.49.8.15.
Teraz po spustoszeniu y desolacyi srogiey oktorey przez rozne inkwizycye y przez iurament poddanych tey wsi dostateczną wzielismy wiadomosc tylko poddanych iest czterech, ktory robic powinni po dniu w tydziem po wyisciu słobody.
[s.275]
Aleze ImPan dzierzawca dal tym poddanym do lat szesciu słobody, tedy się te dniw prowent skarbowy nie rachuią. Młyn w tey wsi spustoszał.
A poniewaz nie pokazalo sie zadnego z tey wsi dochodu, mlata by  bydz cale ziwolniona ta wies od kwarty płacenia, lecz zey odmianą na potym innych dzirzawcow w dobra dziedziczne obrocona nie byl et in vin supremi Reipublice Domini naznaczamy z pomienioney wsi do Rawy wnosic y placic co rok na swiątki do skarbu koronnego, podwinami w prawie pospolitym o lustracyach y kwarcie opisanami.
Kwarty starey fl.1
Kwarty nowey fl.1
A oboiey kwarty fl.2

[s.285]
Starostwo skalskie
Possessorem  tego starostwa iest WImPan Hieronim na Brzeziu Lanckoronski, podkomorzy podolski, zapewnemi prawami y dekretami kommiszarskiemi.

Miasto Skala
Wezwani przed nas mieszczanie skałski zadnego prawa przed name nie produkowali powiadaiąc ze ich nie mieli y teraz nie maią. Jest teraz mieszczankow piętnascie, ktorym dano słobody na lat 12.
Młyn pod tym miastem iest z ktorego arendy daią na rok fl.100.

Zamek skalski
Ten zamek na skale wymurowany wkoło murem [s.286] obwiedziony, teraz spustoszał za powstaniem mieszczan y poddanych, ktorzy dla niepryiaciela koronnego opryskow y lewencow na inne włosci przesc y odyisce musieli.

Wsi do starostwa skalskiego nalezące:

Wies Zabince
W tey wsi zadnego niemasz poddanego od lat kilkunastu, na co przysiągł Michaylo, burmistr skalski corporali juramento ad imaginem Crucifixi praestito.
W teyze wsi młyna y stawu niemasz.

Wies Iwankow
W tey wsi zadnego takze niemasz poddanego ad lat kilkunastu y cale pusta lezy. Młyna y stawu niemasz.

Wies Kolodrobka
W tey wsi iest poddanych 16. Ci dzien orac na wiosnę, a dzied w jeseni, powinni dwa dni zac, dzien kosie do folwarku skalskiego. Mil cztery ta wies od Skały nad Dniestrem.
Dziesięciny nic się nie dostało. Młyna, karczmy y stawu tam niemasz. Na to przysiągł Iwan z Kołodrobki, poddany. Przysiągł drugi Fedor z Kołodrobki, poddany takze.

Wies Sinkow
Nad Dniestrem ta wies. W tey wsi zdnego niemasz poddanego y cale od lat kilkunastu pusta iest ta wies. Przysiągał na to tense Iwan z Kołodrobki, drugi Fedor.

Wies Jarosławka
W tey wsi zadnego nie masz poddanego y cale od lat kilkunastu spustoszała, na to przysiągł tense Iwan z Kołodrobki.

Wsi Wisniowiec, Wysiołek Wisniowiecki y Kawadynce, ktore pzred tym nalezaly do tegoz starostwa skalskiego są od cięle za ossobnym przywileiem y w posessiy innych dzerzawcow zostaią.

Juxta vero lustrationem anni 1636, otaxowane było to starostwo skalskie ze wszytkiemi wsiami na fl.300.30.4.
[s.287]
Teraz iz spustoszałe iest to starostwo. Musi bydz znaczna diminucya taxy przeszły, a zatym y umnieyszenie y kwarty. Uwazaiąc iednak przyszłe lata y ze młyn czyni pozytek szacuie się samo starostwo skalskie na fl.100.
Summa prowentu z starostwa skalskiego na rok facit fl.100.
Od czego przychodzi kwarty starey fl.20.
Kwarty nowey fl.20.
A oboiey kwarty fl.40.      

[s.303]
Wies Berezanki alias Berezanki Integra
Possessorem tey wsi połowice iest WImPan Marek Matczynski, starosta grabowiecki za przywileiem krola Imci ale go na ten czas nie produkowano przed name, a za konsensem krola Imci Jana Kazimierza de data in castris ad Szabeltaszowka die IX, mensis martii, anno Domini MDCLXIV, miłosciwie otrzymanym y cessyą przed urodzonych Jerzego Szwaykowskiego y Teofilę Wolanowską małzonkow na osobęm swoię wlasną et in castro Camenecensi Podolia, sabbato post Dominicam Invokavit Luadragesimalem proxima, anno Domini 1665, zeznaną y zapisaną zachym teraz całey wsi zostaie dzierzawca. Ta wies juxta lustrationem anni 1636, otzxowana była w prowent skarbowy na fl.117.28.8.
Teraz po spustoszeniu y desolacyi srogiey o ktorey przez [s.304] rozne inkwizycye przez jurament poddanych tey wsi dostateczną wzielismy wiadomosc.
Poddanych tylko iest 4.
Ktory robią po dniu iednym w tydzien.
Rachuiąc dzien po gr.3, przychodzi na rok ad iednego fl.5.
A od czterech przychodzi fl.20.
Dziesięciny owcey od tychze dostało się owiec dwie po złotych trzy czyni fl.6.
Dziesięciny pszczelney dostalo się pniow 4 po złotych trzy, facit fl.12.
Młyn pusty y grobla zerwana.
Summa prowentu tey wsi od ftorego kwarta do skarbu Rzepltey na siwątki co rok do Rawy ma bydz płacona pod winami w prawie pospolitym o lustraccyach y o kwarcie opisaneme.
Facit fl.38
Od czego kwarty przychodzi płacie co rok na swiątki
Kwarty starey fk.7.14
Kwarty nowey fl.7.14
A oboiey kwarty fl.15.18

Wies Kusztyn

Possessorem tey wsi WImPan Hieronim na Brzeziu Lanckoronski, podkomorzy podolski, starosta skalski. W tey wsi zadnego nie masz poddanego, bo do lat kilkunastu cale przez nieprzyiaciela koronnego opryszkow y lewensow spustoszała czego się per inquisitionem doszło juxta vero lustrationem anni 1636, otaxowana była w prowent skarbowy na fl.12.25.11.
Terarz spustoszona wies totaliter słuszna by rzech aby uwolniona była od płacenia zupełney, ale zeby w dobra dziedziczne obrocona nie była et in vim supremi reipublice dominii naznaczamy quotannis wnosic do skarbu Rzpltey do Rawy na swiątki ImPanu dzierzawcy.
Kwarty starey fk.3
Kwarty nowey fl.3
A oboiey kwarty fl.6
[s.316]
Miasteczko Ułanowce ze wsiami Ułanowce seu Łaianowce, Hłuboczek, Zylince et Cygay nazwanemi
Possessorem tey dzierzawy iest ImPan Stefan Złoczewski, chorąnzy halicki, dworzanin pokoiowy IKrMci za consensem krola Imci Jana Kazimirza de data in castris ad Thorunium sitis die VI, mensis Xbris proxima, anno Domini MDCLVIII miłosciwie otrzymanym y przywileiem confirmationis tegz krola Imci de data Cracovie die XVI, mensis junuarii, anno Domini MDCLXI miłosciwie otrzymanym, ktorym to przywileiem pozwola krol Imc temuz Imci panu dzierzawcy fortece w miasteczku wystawic dlz obrony od opryszkow, a po wystawieniu oney nauznanie kosztow y expens kommissarzow zesłac y summe na tey dzierzawie przyznac y zapisac, ktorey to fortece dlz ustawicznych woien ieszeze nie wystawił ale drzewo y inne materye iuz gotuie ImPan dzierzawca.
Ta dzierzawa iuxta lustrationem anni 1636, otaxowana byla w prowent skarbowy na fl.80.32.8.
Teraz do Ułanowic iadąc do Kamienca Podolskiego, ziachalismy [s.317] w ktorym to miasteczku zadnego z starych mieszczankow niemasz, tylko słobodzianow ktorym nadal 15 pozwolił ImPan dzierzawca słobody y iest ich 12.  Ci zadnego podatku nie daią y powinnosci nie odprawuią. Staw pod miasteczkiem iest, ktory swym kosztem zastawił ImPan dzierzawca uwazaiąc przyszłe y następuiące lata.
Szacuie się z pustem w trzecim roku fl.200
Wytrąciuwszy dwie częsci, trzeciey częsci uczyni fl.66.20
Młyn na tym ze zastawiony niedawno stawie.
Ten takze uwazaiąc przyszle lata szacuie sie fl.20
W innych wsiach do tego miasteczka nalezących iako to w Ułanowcach, Zylincach, w Hłuboczku y Cyganach zadney nie masz osady, ani poddanych, na co przysięgli przed name mieszczankowie ułanowscy, nad to y my  sami naszych sług z woznym do tychze wsi posyłaly y podług powiesci mieszczankow pustynie znalezli y zastali, ktorey wsi takze ImPan dzierzawca sumitowal y deklarowal się osadzac, iakoz y powinien.
Summa prowentu z tey wsi dzierzawy od ktorego powinien ImPan placic kwartę fl.86.20

______________________________________________________
Оригінал: AGAD. - Archiwum Skarbu Koronnego. - Dzial. XLVI. - Sygn.10 . - f.55-84v;

Немає коментарів:

Дописати коментар