понеділок, 23 квітня 2018 р.

Витяг з перепису єврейського населення в південно-західному краї. Кагал міста Збриж

Zbrzyź. Specyńkacia głow żydowskich tego miasta z wsiami, do teyże parafii należącemi, dwoma inwentarzami, pierwszym die 15-ta octobriś w roku przeszłym 1764, przez urodzonego Jozefa Dyiowskiego, tudzież zydow: Herczka Nuchymowiczz, Moszka Markowicza, Leyzora Oronowicza, szkulnika, Zbrzyskich,
podanym y przez tychże rewizorow zapoprzysiężonym, summe głow wszystkich oboiey płci siedemset dwadziescia y cztyry zawieraiącym, powturnym zas die 18 februarij w roku ninieyszym 1765, przez Leyzora Leybowicza, rabina, Moszka, Szmuyłowicza, kwartalnego, y Leyzora Oronowicza, szkulnika, Zbrzyzskich, z wynalezieniem większey liczby głow żydowskich, spisanym y przez tychże podpisanym, summe wszystkich głow żydowskich siedemset dziewiędziesiąt y trzy wynoszącym, wyrażonych, niżey opisana, a przez podanie dwoiakich regestrow, czyli inwentarzow, w liczbie osobnie zgadzaiących się, rezolucyi przeswietney kommissyi skarbu Reczypospolitey koronnego novella lege rezerwowane:
W tym mieście: żydow gospodarzow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
tychże żon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
tych zięciow dziewiętnastu, z żonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
synow żonatych trzech, a zięć bez żoną ieden . . . . . . . . . . . . . 4
synow żonatych dwudziestu  cztyrech z żonami . . . . . . . . . . . 48
żyd wdowiec gospodarz ieden, a żyduwek wdow 21. . . . . . . . 22
dziecitych gospodarz. y wdow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
curka zamężna bez męża . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

żydow komornikow trzydziestu z żonami . . . . . . . . . . . .  . . . .60
żydow komornikow wdowcow 4, a komornic wdow 4. . . . . . .8
dzieci tych komornikow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
zięć iednego komornika z żoną .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
żyduwek służacych siedem, a żydziukow 2 służących . . . . . . .18
żydow służących dwoch z żonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
żyd winnik wdowiec ieden, a iedynastur z żonami . . . . . . . . . . 23
dzieci tychże winnikow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  
W kahale Zbrzyśkim oboiey płci żydowskich głow summa . . . .710

Na wsiach, do tey pamrafii należących:

W Burdziakowcach: arendarz z żoną, curek trzy, czwarta wdowa, 
syn y oyciec arendarza; tamże wnuk tegoż y winnik . . . . . . .  . . . . .10
W Siekierzińcach: arendarz z żoną, zięć tegoż z żoną, syn, curek
dwie y służący; tamże szynkarz z żoną, szwagier y zięć
szwagra z żonami, żyd służący z żoną y matka tegoż szynkarza,
 drugi szynkarz z żoną, winnik z żoną, y synem . . . . . . . . . . . . . . . .22
 W Dembuwce: arendarz z żoną, brat tegoż z żoną syn y curka. . . . .6
W Bosyrach: arendarz z żoną, curka y syn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 
W Koczubińczykach: arendarz z żoną, syn y curka, szynkarz z żoną,
 syn ieden, curek dwie; tamże krawiec z żoną, tego zięciow
dwoch z żonami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 
W Szmańkowcach: arendarz z żoną, brat tegoż z żoną żydziuk słu- 
żący y drugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

W Strusuwce: arendarz z żoną, brat tegoż z żoną, syn, zięć tegoż 
z żoną y matka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 
W Szwaykowcach: a1endarz z żoną, curka y żydziuk służący. . . . . .4
W Szmańkowczykach: alendarz z żoną, szwagier tegoż z żoną . . . .4
tamże w drugiey karczmie: arendarz z żoną, curek dwie . . . . . . . . . .4

W kahale Zbrzyzkim y na wsiach żydowskich głow. .. . . . . . . . . . . . 793

Опубл.: Архив Юго-Западной Россіи. Часть 5. Том 2. - с.170-171


В 1775 році:
Кагал міста Збриж має голів єврейських  - 481
парафія того кагалу: село Сокиринці -13
Загальна кількість в Збрижзькому кагалі - 494

Опубл.: Архив Юго-Западной Россіи. Часть 5. Том 2. - с.237

В 1784 році:
місто Збриж - 463 голови,
село Мар’янівка - 4
П’ятничани - 4
Красилів - 3
Волохи - 7
Жабинці - 5
Ярославка - 2
Сокиринці - 8
Беежанка - 6
Летава - 4
ВСЬОГО - 506 голів.
// Архив Юго-Западной Россіи. Часть 5. Том 2. - с.429

В 1787 році:
місто Збриж - домів -138, душ - 176
село Летава - 7 
Сокиринці - 11
Жабинці - 10
 Ярослав - 2
Мар’янівка - 6
Волохи - 4
Красилів - 4
Гуків - 5
П’ятничани - 5
Бережанка - 8
ВСЬОГО - 476 голів.
// Архив Юго-Западной Россіи. Часть 5. Том 2. - с.553

В 1789 році:
місто Збриж з передмістями Тарла, всіх - 415
село Сокиринці - 13
Чагарівка - 5
// Архив Юго-Западной Россіи. Часть 5. Том 2. - с.628

Немає коментарів:

Дописати коментар